ZASADY
 1. Uczestnikami pokazu mogą być jedynie osoby powyżej 14 roku życia. Osoby niepełnoletnie podczas pokazu muszą być pod opieką rodzica/opiekuna prawnego, lub też dostarczyć najpóźniej w dniu wejścia na pokaz oświadczenie opiekuna prawnego o zgodzie na jego udział w pokazie oraz zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń wobec Horror House z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała w związku z nierespektowaniem przez uczestnika niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba uczestnicząca w pokazie zapoznała się z niniejszym regulaminem, a w sytuacji niezastosowania się do któregokolwiek z niniejszych punktów nie przysługiwać jej będzie jakiekolwiek roszczenie wobec Horror House.
 3. Minimalna liczba osób mogących wziąć udział w pokazie to 2. Organizatorzy zalecają jednak aby jednorazowo w pokazie brało maksymalnie 6 osób.
 4. Organizatorzy mogą wyrazić zgodę na udział w pokazie więcej niż 6 osób. Organizatorzy mają prawo podzielić osoby na równe grupy, jak również połączyć różne rezerwacje.
 5. Organizatorzy informują, że podczas pokazu w pomieszczeniach panuje prawie całkowita ciemność. Grupa nie otrzymuje latarki, musi znaleźć sobie ją po drodze.
 6. Organizatorzy informują, że w związku z panującą w środku ciemnością uczestnicy muszą trzymać się razem, nie wolno się cofać, jak również całkowicie zakazane jest jakiekolwiek bieganie po obiekcie. Każdorazowe złamanie przez uczestnika tegoż punktu regulaminu może spowodować, że osoba zostanie natychmiastowo usunięta z lokalu.
 7. Organizatorzy informują, że podczas pokazu nie wolno oddzielać się od grupy. Każdorazowe tego typu zachowanie może spowodować, że osoba zostanie natychmiastowo usunięta z lokalu.
 8. Organizatorzy informują, o całkowitym zakazie spożywania alkoholu, oraz palenia papierosów w obrębie budynku. Nie dopuszcza się do udziału w pokazie osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 9. Organizatorzy informują, że istnieje kategoryczny zakaz wnoszenia broni, jak również ostrych przedmiotów, a także wnoszenia wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych.
 10. Organizatorzy informują, że podczas pokazu nie wolno dotykać aktorów, dekoracji lub rekwizytów. Nie wolno również zachowywać się w sposób agresywny w stosunku do aktorów jak również pozostałych uczestników pokazu. Każdorazowa tego typu sytuacja będzie skutkowała zakończeniem dla uczestnika pokazu i opuszczeniem przez niego budynku.
 11. Organizatorzy informują o zakazie używania podczas pokazu własnego sprzętu elektronicznego, w tym sprzętu video, telefonów komórkowych oraz latarek.
 12. Organizatorzy nie odpowiadają za zgubione lub zniszczone przedmioty podczas pokazu. Wszystkie wartościowe rzeczy należy pozostawić w szafce zamykanej na klucz pod nadzorem kamer. W okresie jesienno-zimowym zalecamy również pozostawienie odzienia wierzchniego bezpośrednio przy wejściu.
 13. W całym pomieszczeniu są zlokalizowane kamery, dzięki którym organizatorzy na bieżąco czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich biorących udział w pokazie osób. Zgodnie z przysługującym organizatorom prawem, informujemy, że nie udostępniamy nagrań z żadnego pokazu.
 14. Informujemy, że każdorazowy pokaz nie jest polecany osobom z chorobami serca, nadciśnieniem, epilepsją, astmą, arachnofobią, achluofobią, klaustrofobią oraz kobietom w ciąży. Osobom, które biorą udział w pokazie, pomimo powyższych zaleceń nie przysługiwać będą żadne roszczenia wobec Organizatorów. W przypadku wątpliwości co do stanu własnego zdrowia, przed przybyciem na pokaz zalecana jest konsultacja z lekarzem.
 15. W przypadku gdy jakakolwiek osoba z grupy nie będzie chciała/mogła kontynuować pokazu, musi głośno i wyraźnie powiedzieć STOP, wtedy osoby z obsługi niezwłocznie ją wyprowadzą. Pozostałe osoby będą kontynuować pokaz bez żadnych konsekwencji.
 16. Osobom nie będącym w stanie ukończyć pokazu, jak również osobom, które na własne żądanie zrezygnują z dalszego trwania pokazu organizatorzy nie mają obowiązku zwracania pieniędzy.
 17. Każdy z uczestników wchodzących na pokaz jest w pełni świadomy i nie został przez nikogo do tego zmuszony. Bierze odpowiedzialność za siebie, a w przypadku złamania regulaminu nie będzie miał jakichkolwiek roszczeń wobec organizatorów.

Osoby niestosujące się do powyższych zasad zostaną natychmiastowo usunięte z lokalu
W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia przed przybyciem należy skonsultować się z lekarzem.

 

Zadzwoń
PROWADŹ